เฟซบุ๊ก Kulvaree Nop เผย คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1225 / 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขณะที่ นาย วัน อยู่บำรุง ส.ส. เขตบางบอน - หนองแขม กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้ามาคอมเมนต์ถามว่า "ปารีณาติดยัง" โดย Kulvaree Nop ตอบกลับว่า "พี่วันรักษาสุขภาพด้วยนะค้า" และ วัน อยู่บำรุง พิมพ์ว่า "ไม่ตอบพี่5555" และ Kulvaree Nop ตอบกลับ "ฮัลโหล ฮัลโหล เทส"

 

 

 

               คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1225 / 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

               ด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 โดยสถานการณ์ในประเทศไทย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จํานวน 272 ราย มีอาการป่วยรุนแรง 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จํานวน 8,191 ราย สําหรับจังหวัดราชบุรีไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จํานวน 56 ราย จังหวัดราชบุรีได้มีคําสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทําหน้าที่อํานวยการ กํากับดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามสถานการณ์ เพื่อจัดการโรคระบาดที่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ โดยมีคณะทํางานโรคติดต่อระดับอําเภอ คณะทํางานโรคติดต่อระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการประจําหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และเป็นผู้ช่วยเหลือคณะทํางานในระดับพื้นที่

 

 

 

               ในการนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงกําหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนัยมาตรา 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

               1. มาตรการด้านปิดสถานที่

               1.1 ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ได้แก่

               - สถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ ชนไก่ , กัดปลา , ชกมวย , วัวลาน ฯลฯ ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ด้วย

               - สนามกีฬาของรัฐทุกแห่งและสนามมวยทั้งของรัฐและเอกชน

               - สถานประกอบกิจการออกกําลังกาย (ฟิตเนส) หรือลักษณะคล้ายคลึง

               - สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานกวดวิชา , โรงเรียนสอนวิชาชีพ , โรงเรียนสอนทักษะกีฬา ฯลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"

 

 

 

               1.2 ปิดสถานที่เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้แก่

               - สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการ คือ มีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีดนตรีหรือการละเล่นอื่นเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ลูกค้า

               - ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวัสดุเทปโทรทัศน์ และโรงภาพยนต์หรือโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร

               - สถานที่ออกกําลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส) และสปา ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

               1.3 ไม่ปิดหรืองดให้บริการ แต่ให้ผู้ประกอบการเฝ้าระวังและมีมาตรการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด รวมทั้งอํานวยความสะดวกด้านเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เช่น พนักงานสวมหน้ากากอนามัย , มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ , มีเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ให้บริการทําความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คณะทํางานโรคติดต่อประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขอําเภอ เฝ้าระวังตรวจสอบเป็นประจํา หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐาน ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พิจารณาเป็นรายๆ ไป ได้แก่

 

 

 

               - ห้างสรรพสินค้า , ห้างสะดวกซื้อ , ตลาดนัด , ตลาดชุมชน , ตลาดวัฒนธรรม , ชุมชน otop นวัตวิถี , ตลาดถนนคนเดิน เป็นต้น

               - กิจการนวดแผนโบราณ / นวดไทย / นวดเพื่อสุขภาพ

               2. มาตรการด้านงดการดําเนินกิจกรรมในบางสถานที่ (ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563)

               2.1 งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท , การจัดงานแสดงสินค้า , การจัดกิจกรรมทางศาสนาในศาสนสถาน หรือการแสดงทางวัฒนธรรม , การจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือมหรสพต่างๆ เช่น ลิเก งิ้ว ละคร โขน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมการจัดงานตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส , งานอุปสมบทและงานศพ ที่ไม่มีการจัดแสดงมหรสพสมโภช หรือจัดการละเล่นอื่นใดประกอบ รวมทั้งมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมแก่การควบคุมโรค

               2.2 กิจกรรมใดที่มีการรวมคนเป็นจํานวนมาก ส่วนราชการ / หน่วยงานของรัฐต้องงดออกใบอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น อาทิ งดให้ใช้อาคารสถานที่ , งดออกใบอนุญาตใช้เสียง , งดอนุญาตให้ปิดกั้นการจราจร หรือการอนุญาตให้ใช้เขตทางหลวง เป็นต้น

 

 

 

               3. มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

               3.1 สํารวจบุคคลเป้าหมายที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กลไกชุดปฏิบัติการ ประจําหมู่บ้าน / ชุมชน กรณีพบอาการผิดปกติให้รายงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ เพื่อรับตัวเข้าสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ หากพบว่ามีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะดําเนินการรักษาตามขั้นตอน ในกรณีที่ไม่พบเชื้อจะดําเนินการรักษาตามอาการ

               3.2 กรณีมีบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย หรือพื้นที่มีการระบาด ต่อเนื่องเข้ามายังจังหวัดราชบุรี จังหวัดจะแจ้งประสานอําเภอท้องที่ ในการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"

 

 

 

               3.3 การกักตัวเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัย (State Quarantine At Home) เป็นมาตรการที่ใช้กับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เขตติตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวพักอาศัยอยู่ภายในบ้านของตนเองหรือพื้นที่เหมาะสมโดยห้ามออกไปติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด หากภายในพื้นที่ดังกล่าวมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ให้แยกพื้นที่และงดการใกล้ชิดรวมทั้งมีการป้องกันตนเอง อาทิ การวัดไข้เป็นประจําทุกวันการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เป็นต้น

               ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะไปตรวจเยี่ยมที่บ้านบุคคลดังกล่าวทุกวันเพื่อสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้หรือมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ จะรับตัวบุคคลดังกล่าวมาทําการตรวจสอบโรคที่โรงพยาบาลในพื้นที่โดยทันที พร้อมมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทําความสะอาดที่อยู่อาศัยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนนําบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดเข้ารับตัวเพื่อตรวจโรคต่อไป อนึ่ง กรณีที่สังเกตอาการครบ 14 วัน แล้วไม่พบอาการ ผิดปกติ จะอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้

 

 

 

               4. มาตรการป้องกันโรค

               4.1 มาตรการส่วนบุคคล ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทเดินทางไปต่างประเทศโดยเด็ดขาด สําหรับประชาชนแนะนําให้งดเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมนุมชนหรือมีผู้คนเป็นจํานวนมาก เช่น ชมมหรสพ ชมการแข่งขันกีฬา สังสรรค์เป็นหมู่คณะ เป็นต้น ควรรักษาสุขภาพอนามัย โดยการสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เมื่อออกไปภายนอกบ้านเรือน หมั่นล้างมือ บ่อยๆ ด้วยสบู่ ไม่น้อยกว่า 20 วินาที หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีบุคคลอื่นสัมผัส หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ล้างมือทุกครั้ง

               4.2 มาตรการต่อส่วนรวม หากมีอาการไข้ควรไปพบแพทย์ งดออกไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

               4.3 ติดตามข่าวสารของทางราชการ หรือสื่อสาธารณะที่เชื่อถือได้ ในส่วนของจังหวัด ราชบุรี ได้จัดตั้งเพจเฟซบุ๊ก “COVID-19 จังหวัดราชบุรี” เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และงดการแขร์หรือ โพสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อลดการสร้างความตื่นตระหนก เพราะอาจเข้าข่ายการกระทําผิดอาญา หากภายหลังตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ

 

 

 

               5. มาตรการป้องกันของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

               5.1 งดจัดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก เช่น การจัดงานอีเว้นท์ การจําหน่ายสินค้า ฯลฯ

               5.2 มาตรการเกี่ยวกับยวดยานระบบขนส่งสาธารณะ มอบหมายให้สํานักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบสถานีรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ รถตู้ เพื่อ แนะนําผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยเพิ่มความถี่ในการทํา ความสะอาด โดยเฉพาะในห้องผู้โดยสารเป็นประจํา ทั้งนี้ หากคณะทํางานโรคติดต่อระดับอําเภอ เห็นว่า สถานที่ใดจัดการไม่ได้มาตรฐาน ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเป็นราย ๆ ไป

               5.3 ให้สถานที่ทุกแห่งของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และ หน่วยงานของรังอื่น ๆ เพิ่มความดีในการทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน และจัดให้มีอปกรณ์ทํา ความสะอาดอย่างเพียงพอ

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"

 

 

 

               5.4 ปิดศูนย์บริการ OSS (One Stop Service) ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

               5.5 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ลดความแออัดโดยเหลือมเวลาการ ทํางาน และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม ตลอดจนยกเลิกหรือเลื่อนโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ที่ไม่มีความจําเป็นอย่างยิ่งออกไป

 

               6. มาตรการทางกฎหมาย

               6.1 กรณีสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายและมีอาการ ป่วย หากเจ้าบ้านไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบภายใน 3 ชั่วโมง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

               6.2 กรณีขัดคําสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

               6.3 กรณีขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

               6.4 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ ที่กําหนดมาตรการด้านสถานที่ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีฝ่าฝืนมาตรการด้านบุคคลตามมาตรา 34 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"

 

 

 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

               สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

               นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"

 

 

 

ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงนามคุมระบาดโควิด-19 วัน ถาม "ปารีณาติดยัง"