18 มีนาคม 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แจงด่วน กรมการจัดหางาน (กกจ.) ออกหนังสือ ประกาศกรมการจัดหางาน “การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ: OSS” งดบริการในลักษณะ OSS ป้องกันการรวมคนจำนวนมาก และหยุดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) พร้อมส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการ

 

 

 

               นายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รับทราบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เสนองดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ: OSS เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นแหล่งความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ กรมการจัดหางานจึงได้ออกประกาศด่วน ปรับรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ยกเลิกรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ที่มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรุงเทพมหานคร มาร่วมให้บริการ ณ จุดเดียว เปลี่ยนเป็นไปดำเนินการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน 2. ให้คนต่างด้าวซึ่งนายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวที่รับมอบอำนาจแทนนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name list) และลงนัดหมายไว้แล้ว ไปดำเนินการ ตามที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานตามขั้นตอน

 

 

 

               3. ส่วนคนต่างด้าวที่นายจ้างยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name list) ให้ยื่นในระบบออนไลน์ที่ e-workpermit.doe.go.th หรือ ยังสามารถไปยื่น ณ ที่ตั้งศูนย์ OSS ทั้ง 4 แห่ง โดยไม่ต้องพาคนต่างด้าวไป ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานให้บริการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2563 และในส่วนของศูนย์ฯ OSS ภูมิภาค ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสม

               “กรมการจัดหางาน ขอยืนยันกับ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความกังวลเกรงว่าจะต่ออายุใบอนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้กับแรงงานต่างด้าว ไม่ทันกำหนดว่า ถ้ายื่น Name list ทันภายใน 31 มีนาคม 2563 ตามประกาศจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ต่อไปได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน” นายสุชาติ กล่าว