มหาดไทย เผย อปท. 7,774 แห่งทั่วประเทศ พร้อมใจอบรมทำหน้ากากอนามัย เพื่อขยายผลสอนประชาชนในพื้นที่ผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐาน สธ. ไว้ใช้เอง

7,774 อปท. ผลิตครู ก. ต่อยอดสอนทำ "หน้ากากอนามัย"

 

               วันที่ 8 มี.ค.2563 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอสำหรับประชาชน เนื่องจากกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไม่สามารถผลิตสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้ 

 

7,774 อปท. ผลิตครู ก. ต่อยอดสอนทำ "หน้ากากอนามัย"

 

               ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งการอบรมฯ ดังกล่าว เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนประชาชนที่สนใจ เพิ่อเป็นวิทยากร ครู ก. ขยายผลการสอนต่อไป

 

7,774 อปท. ผลิตครู ก. ต่อยอดสอนทำ "หน้ากากอนามัย"

 

               นายสมคิด กล่าวว่า ขณะนี้ อปท. ทุกแห่งได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในทุกพื้นที่ อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนกว่า 9 หมื่นราย ซึ่งต่อจากนี้จะได้นำความรู้ไปสอนต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าได้เอง เพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวเองได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 225 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

7,774 อปท. ผลิตครู ก. ต่อยอดสอนทำ "หน้ากากอนามัย"

 

               นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นการผลิตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสามารถลดการปนเปื้อนจากละออง ไอ จาม ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการลดขยะพิษ และแก้ไขปัญหาการโก่งราคาหน้ากากอนามัยได้อีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าไว้ใช้เอง