สืบเนื่องจากที่มีการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้บังคับบัญชา หรือบุคลากรทางการแพทย์หลังมีโอกาสสัมผัสโรค เช่น การเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ รวมทั้งอิตาลี และอิหร่าน หรือเมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก แล้วไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ยอมเปิดเผยประวัติที่แท้จริง ทำให้บุคคลใกล้ชิดทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ทันเตรียมตัวป้องกันการติดต่ออย่างถูกต้อง อันอาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

 

          แพทยสภา และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีประวัติเสี่ยงตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยการให้ประวัติที่แท้จริงเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย

 

          ในการนี้ แพทยสภา และคณะฯ จึงกำหนดให้มีการแถลงข่าวฯ เรียกร้องให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรับทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง D 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานการแถลงข่าว ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว