ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล 

 

               ในการนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

 

               1. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำและใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ให้เข้าใจง่ายและรับทราบอย่างทั่วถึง

 

               2. สร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ ในการปรับตัวและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิ การปลูกพืชน้ำน้อย หรือการส่งเสริมอาชีพอื่นเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการเพาะปลูก

 

               3. ให้อำเภอจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน


               4. กำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดการซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกรณีการแย่งชิงน้ำ หรือนำประเด็นการขาดแคลนน้ำไปใช้เพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่

 

               5. ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา โดยทำความเข้าใจกับผู้ให้เช่านา และกำหนดค่าเช่านาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดเก็บค่าเช่านา

 

               6. ขอความร่วมมือสถานธนานุเคราะห์ สถานธนานุบาล และโรงรับจำนำของเอกชน ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ผ่อนผัน หรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (4 เดือน 30 วัน)

 

               7. กำชับนายอำเภอในพื้นที่ ถือปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 และการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ”

 

               ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายปกครองได้บูรณาการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 นี้