สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จับมือ 456 ตลาด ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) หลังไทยประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรค เป็นระดับ 3

 

               กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย จัดประชุมผู้ประกอบการตลาดจากทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการปฏิบัติเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไวรัสไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบางกอก ชั้น บี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

 

               พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความสำคัญของตลาด ว่า เป็นพื้นที่ชุมชน ซึ่งรวบรวมวัตถุดิบอาหาร อาหารปรุงสำเร็จและของใช้จำเป็นอื่น ตลาดจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก หากตลาดไม่มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี ตลาดอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) 

 

               ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ประกอบการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว ก็จะเป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ทั้งผู้มาจับจ่ายใช้สอยและผู้ที่ทำงานอยู่ในตลาดแต่ละแห่งในการป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ 

 

               และสืบเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขและชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

               กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในกลุ่มผู้ประกอบการตลาดทั้ง 456 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 

 

               เนื่องจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ติดเชื้อ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆ ไม่นํามือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จําเป็น และเน้นการปฏิบัติตนตามมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย" เป็นสำคัญ