กรมการจัดหางาน แนะนายจ้าง แรงงานต่างด้าว สวมหน้ากากอนามัย จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา ในศูนย์ฯ OSS ลดแพร่กระจาย-เสี่ยงรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

 

 

 

               วันที่ 13 ก.พ.2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใย แรงงานต่างด้าว ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง สถานประกอบกิจการ จากโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิต-19) มอบ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าว

 

               ทั้งที่สถานประกอบการและผู้มาใช้บริการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  ให้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ info เป็น 3 ภาษา (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิต-19) เนื่องจาก เป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 

               ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  เป็นสถานที่ที่ มีประชาชนมาใช้บริการเพื่อต่ออายุแรงงานต่างด้าว ประมาณวันละ 1,000 คน  และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากขึ้น เมื่อใกล้วันครบกำหนด 31 มีนาคม 2563

 

               โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิและดอนเมือง สวมหน้ากากอนามัย ขณะให้บริการ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันตนเองเป็น 3 ภาษา (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ไปยังสถานประกอบการ พร้อม QR Code และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ ทำความสะอาด ไว้ให้บริการ ด้วย