11 กุมภาพันธ์ 2563 พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  

 

ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีฉ้อโกงประชาชนที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 2 คดี

 

ทั้งนี้ดังนี้คือ คดี บริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทริคณ์ เรตะกุล กับพวก ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดย เสนอขายรายการนำเที่ยวผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก ในลักษณะทัวร์กลุ่มปิดซึ่งเป็นการจำหน่ายรายการนำเที่ยวให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกต้องเคยไปท่องเที่ยวทัวร์ที่บริษัทฯ จัดโปรแกรมเท่านั้นจึงจะซื้อทัวร์ได้ ซึ่งทัวร์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายนั้นมีลักษณะราคาถูกมากกว่าปกติ หรือต่ำกว่าทุน มีการชักชวนให้สมัครสมาชิกแล้วให้สมาชิกแนะนำ บอกต่อ หรือชักชวนญาติ เพื่อน มาท่องเที่ยวกับบริษัทฯ หากทำได้จะได้รับสิทธิการท่องเที่ยวในราคาถูก 


พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า ในระยะแรกเผู้เสียหายซื้อทัวร์และได้เดินทางไปท่องเที่ยวในราคาถูกได้จริงและได้รับการบริการไม่ต่างจากการไปเที่ยวในราคาปกติ จึงมีการจองรายการนำเที่ยวอื่นเพิ่มเติม แต่ต่อมาผู้เสียหายกลับไม่ได้เดินทางตามวันเวลาที่กำหนดบางรายถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หากรายใดไม่ประสงค์เดินทางให้แจ้งขอคืนเงินและจะได้รับเงินคืนภายใน 180 วัน แต่เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับเงิน

 

"คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 58 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดและหุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 44,669,854.75 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน"  

 

 

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมยังมีมติอายัดซับใน คดีนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก ได้ร่วมกันใช้ชื่อในการก่อตั้งธุรกิจในชื่อ United Development Bank of Pacific หรือ ธนาคาร UDBP โดยมิใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นธนาคารสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากสาธารณรัฐวานูอาตู

 

โดยมีรูปแบบการทำธุรกรรมที่คล้ายกับธนาคาร เช่น ออกสมุดบัญชีให้แก่สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก การตรวจสอบสถานะ ยอดเงินค่าคอมมิชชั่น และทำรายการขอรับค่าคอมมิชชั่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ปกปิดว่าเป็นสถานฝึกอบรมด้านการตลาด โดยมีการชักชวนให้บุคคลสมัครเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยมีการทำรายการส่งข้อมูลสมาชิกและหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครผ่านทางอีเมล และใช้บัญชีเงินฝากของตนและเครือข่ายรับโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 


รักษาการเลขาธิการ ปปง.กล่าวต่อว่า ในระยะแรกกำหนดค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 200 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีเงื่อนไขให้สมาชิกชักชวนบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่ม จึงจะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นตอบแทนเป็นร้อยละของค่าสมัครสมาชิก และเมื่อสามารถหาสมาชิกรายใหม่เพิ่มครบจำนวนที่กำหนดจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นตามระดับตำแหน่งนั้น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 15 จนถึงร้อยละ 45 ของค่าสมัครสมาชิก เป็นเหตุให้สมาชิกเดิมเชื่อว่า หากได้ชักชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยการนำเงินมาฝากตามวิธีการดังกล่าวให้ได้ต่อเนื่องกันตลอดไปแล้ว

 

ในที่สุดตนจะได้รับผลกำไรตอบแทนเป็นจำนวนเงินมากกว่าที่ตนได้นำมาฝากเมื่อเข้าเป็นสมาชิก เบื้องต้นจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ธุรกิจดังกล่าว พบว่ามีรายชื่อสมาชิก จำนวน 9,010 ราย คิดเป็นเงินค่าสมัครทั้งสิ้นประมาณ 266,532,258 บาท คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 18 รายการ พร้อมดอกผล (ห้องชุด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 38,881,245.38 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน