19 มกราคม 2563 กรมเจ้าท่า ผนึกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จัดกิจกรรม “เรือลำเลียงรักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า” ภายใต้โครงการ “รักษ์น้ำ รักเจ้าพระยากับเจ้าท่า”  โดยเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ถึง ท่าเทียบเรือสาทร

 

เจ้าพระยาต้องสะอาด...ระดมเก็บขยะลดมลพิษ

 

 

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาแหล่งน้ำลำคลองให้สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR)

 

ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โดยเฉพาะปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่า ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับปัญหาขยะรวมทั้งมลพิษต่าง ๆ ในแม่น้ำลำคลอง

 

 

เจ้าพระยาต้องสะอาด...ระดมเก็บขยะลดมลพิษ

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กิจกรรมลงเรือเก็บขยะในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยประกอบด้วยเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 5 ลำ เรือจัดเก็บผักตบชวาของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า 2 ลำ เรือเก็บขยะจากสำนักสิ่งแวดล้อม(กรุงเทพมหานคร) จำนวน 20 ลำ เรือลากจูงจากสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ 16 ลำ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ได้นำชุดนิทรรศการ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการไขมันในน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยบ่อดักไขมัน และสนับสนุนรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งถือได้ว่าทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมมือ ร่วมใจกัน ดูแล รักษา สภาพแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีจิตสาธารณะ ช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

เจ้าพระยาต้องสะอาด...ระดมเก็บขยะลดมลพิษ

 

 

กรมเจ้าท่าขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมใจกันหิ้วถุงผ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าปี 2565ต้องลดการใช้พลาสติก ถุงหิ้ว กล่องโฟม หลอดและแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว