กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร “อาสาขนส่งทางบก” รุ่นแรก 100 คน เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้เฉพาะทาง ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

               นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยตระหนักถึงความสำคัญของการให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ “โครงการอาสาขนส่งทางบก” เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 

 

               โดยรับสมัครอาสาสมัครจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้ประกอบการขนส่ง ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 100 คน ที่มีจิตสาธารณะต้องการช่วยเหลือสังคมให้ได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมอาสาสมัคร

 

               ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาขนส่งทางบก โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะทางก่อนให้อาสาขนส่งทางบกเข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่ภาครัฐกำหนด และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

 

               รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาขนส่งทางบก จะถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตสาธารณะเสนอตัวทำเพื่อผู้อื่นด้วยความสมัครใจ มีใจอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีเวลาและต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

 

               โดยภารกิจของอาสาขนส่งทางบก จะมีบทบาทในการประสานกับกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

รับ 100 คน อาสาขนส่งทางบก รุ่นแรก

 

                ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเทศกาล หรืองานพิธีสำคัญในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบก ช่วยสอดส่องดูแล มิให้มีการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใช้รถใช้ถนน 

 

               โดยคุณสมบัติของ “อาสาขนส่งทางบก” อย่างน้อยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

               สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่งอาคาร 3 ชั้น 4 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2271-8529 หรือ สายด่วน 1584