กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดคอร์ส ฝึกทักษะแรงงาน การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ ตั้งเป้าติวเข้มปีละไม่น้อยกว่า 60 คน


อ่านข่าว ก.แรงงาน อบรมโลจิสติกส์ฟรี มีงานรองรับ

 

               นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างสีรถยนต์ร่กับบริษัท นิปปอนเพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนกันยายน 2561

 

               เพื่อพัฒนาช่างในสถานประกอบกิจการและแรงงานใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถและฝึกทักษะช่างสีรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

ก.แรงงาน ฝึกทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ

 

               ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้แรงงานมีทักษะฝีมือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งกพร.ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะกำลังแรงงานทั้งแรงงานใหม่ และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอและมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 

               นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่ต้องการพัฒนาช่างด้านยานยนต์ ให้มีความรู้ความสามารถและเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านดังกล่าว ซึ่งในปี2563 ได้ร่วมกันจัดทำแผนการฝึกอบรม "การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน" ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยปีละ 3 รุ่น

 

ก.แรงงาน ฝึกทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ

 

               รวมทั้งกำหนดแผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 เพื่อเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการจัดส่งช่าง หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ เพื่อวัดระดับทักษะฝีมือ รวมถึงเป็นเกณฑ์ในการปรับอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือด้วย 

 

               ซึ่งแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างสีรถยนต์ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 465 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 530 บาท

 

ก.แรงงาน ฝึกทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ

 

               นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกพร. เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในสาขาการเตรียมพื้นและการพ่นซ่อมแผลรถยนต์อีกด้วย สำหรับผู้สนใจฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

 

               ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงานมาโดยตลอด เช่น จัดตั้งศูนย์อบรมช่างสีรถยนต์ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา

 

ก.แรงงาน ฝึกทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ

 

               ในปี 2562 บริษัทให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มอบอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์สีรถยนต์เพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท

 

               "ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล จะช่วยส่งเสริมให้กำลังแรงงานของประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศ" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย