เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

 

 

              ให้แก่ นายฌีล การาชง (Mr. Gilles Garachon) อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสในทุกมิติ มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

              ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

              นายกรัฐมนตรี

 

 

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชาวต่างประเทศ