เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

              ข้อ 1 ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย

              ข้อ 2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคำร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารหรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น

              เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องให้มีคำสั่งงดเบี้ยปรับ

              ข้อ 3 การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
 

 

 

              กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

              ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

              อุตตม สาวนายน

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

              หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีค้างชำระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจาฯ งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

 

 

 

ราชกิจจาฯ งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินสิ่งปลูกสร้าง