กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ดึงสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ หวังให้เด็กก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทำงานอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มอบเป็นของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


อ่านข่าว พม.จัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่23ถกปัญหาแรงงานเด็ก

 

               พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าว "พีทีที สเตชั่น ร่วมมือเป็นเครือข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน" ว่ากิจกรรมนี้เริ่มต้นจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแล เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับการจ้างงานที่เป็นธรรม

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

               มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ผ่านการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และการตรวจแรงงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

 

               รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วยการเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายให้สูงขึ้น เพื่อป้องปรามการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

 

               ทั้งนี้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันภายใต้ชื่อ พีทีที สเตชั่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบร่วมกับกระทรวงแรงงาน

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

               โดยมีเป้าหมายในจ้างแรงงานเด็กที่เข้ามาทำงานกับบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ โดยใช้ช่องทางสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่อยู่ในความดูแลกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้ใช้บริการ ภาคประชาสังคมได้ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

               พลโท นันทเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีการจ้างเด็กทำงาน เพราะการทำงานของเด็กก็เป็นประโยชน์แก่เด็กและครอบครัว ทั้งในเรื่องการการสร้างความรับผิดชอบ สร้างรายได้ การเรียนรู้โลกการทำงานที่แท้จริง

 

               แต่จะต้องไม่มีการจ้างงาน ที่ผิดกฎหมาย เช่น การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน หรือให้ลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีแต่ไม่ครบ 18 ปีทำงานที่มีลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรม ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดห้ามไว้

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

               หวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการจ้างแรงงานเด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เด็กที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทุกคนได้ทำงานอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

กสร.จับมือปั๊มดังต้านแรงงานเด็กผิด กม.

 

               เพื่อมอบเป็นของขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ หากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506