คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ 7 อรหันต์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

3 มกราคม 2563 - 19:46 น.
ราชกิจจานุเบกษา,ราชกิจจาฯ,การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ,แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 1,349 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ


               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ความว่า

 

 

 

               โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวนไม่เกินเจ็ดคน จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน 7 คน ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนี้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นามสกุลดัง สุวรรณรัตน์

 

 

 

               1. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

               2. พลเอก มโน นุชเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               3. พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

               4. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

               5. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

               6. นายบดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข

               7. รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

               ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

               พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

               รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 

 

 

ราชกิจจาฯ 7 อรหันต์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

 

 

ราชกิจจาฯ 7 อรหันต์รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/002/T_0002.PDF

 

 

 

 



5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ