คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ปธ.ศาลฎีกา ให้เปิดศาลสั่งประกันวันหยุดของขวัญปีใหม่ 63

26 ธันวาคม 2562 - 16:00 น.
ปธศาลฎีกา,เปิดศาล,สั่งประกันวันหยุด,ของขวัญปีใหม่,ศาลชั้นต้น,ศาลอุทธรณ์
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 1,912 ครั้ง

ศาลชั้นต้น-อุทธรณ์-ฎีกา เปิดสั่งประกันวันหยุดเพื่อประโยชน์ยุติธรรมที่โดนคดี ตามแนวทาง ปธ.ฎีกา พร้อมออกหนังสือเวียนแจ้งทั่วประเทศรู้ เริ่ม 1 ม.ค. 63


 

          เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 - นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามออกประกาศ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562

 

          ซึ่งประกาศดังกล่าว ระบุว่า ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา/จำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้และคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณา ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) มาตรา 87 ,พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7 , พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 14 , พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 72 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 8 กำหนดให้นำตัวผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหาไปศาล หรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิดทำการในวันหยุดทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับ/ผู้ต้องหาให้มีการนำตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา/จำเลยให้ได้รับการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว จึงสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 5 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา จึงวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนี้ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบับที่ 9 เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดงานหรือนอกเวลาทำการปกติ

 

         และให้ศาลชั้นต้น มีคำสั่งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ตามหลักเกณฑ์นี้ด้วย คือ (1) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 2 วันให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกเป็นอย่างน้อย

 

          (2) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันที่ 2 เป็นหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย (3) กรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ให้เปิดทำการในวันหยุดราชการวันแรกและวันที่สามเป็นอย่างน้อย แต่ต้องมีให้ศาลปิดทำการติดต่อกันถึง 2 วัน กับให้ศาลชั้นต้นเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวันเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นให้หมายความรวมถึงการรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งและการอ่านคำสั่ง

 

          นอกจากนี้ยังให้ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการทุกวันด้วยเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา หรือคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 หรือมาตรา 119 ทวิ

 

 

          โดยการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือเปิดทำการศาลนอกเวลาทำการปกติเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมนี้ ประธานศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ , ประธานศาลอุทธรณ์ภาค , ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ , อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาจพิจารณากำหนดให้เปิดทำการตามความเหมาะสม

 

          ทั้งนี้ ในการเปิดทำการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ก็ให้ศาลนั้นแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปิดทำการด้วย และให้ตนในฐานะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดวิธีปฏิบัติและอำนวยความสะดวกแก่ทุกศาลเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ้งภายหลังจากนายสไลเกษ ประธานศาลฎีกาได้ออกระเบียบเปิดทำการศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการแล้ว
สำนักงานศาลยุติธรรม ที่มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการทั้งหมด ก็ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของศาลนอกเวลาราชการ , การเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ รวมทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อการเปิดทำการศาลและการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ , การออกหมายค้น , หมายจับด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดอัตรากำลัง  , เวรปิด-เปิดทำการ รวมถึงค่าตอบแทนผู้พิพากษา , ข้าราชการศาลยุติธรรม , ลูกจ้างและพนักงานราชการปฎิบัติงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแนวทางเดียวกัน

 

          ทั้งนี้ ตนก็ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562 ด้วย

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายละเอียดหนังสือเวียน คลิกดูได้ที่  https://ojac.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/174891

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ