สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ พระรูป สมเด็จพระสังฆราช พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

 

 

 

              เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563

 

 

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2563