วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - ที่บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของEEC (EEC Health Fair)และลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน

 

 

             โดยมีอธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด,อมตะซิตี้,เวลโกร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่ 2 และเขต 10 สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

 

 

'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี

         ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลได้พัฒนาโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานและความเป็นเมืองมากขึ้น การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีความเร่งรีบโดยเฉพาะประชากรวัยทำงาน จากการสำรวจข้อมูลวัยทำงานในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ภาวะอ้วนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของสถานประกอบการ เนื่องจากคนวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ


        'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี

 

           ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน เริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

 

 

'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี

         โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง“ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” ส่งเสริมสนับสนุนให้วัยทำงานมีสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว

 

 

'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี

        ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุขชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาวชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม

 

 

'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี

        ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดีชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

 

'สาธิต'ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสปก.ต้นแบบพื้นที่อีอีซี