royal coronation
21 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

12 ธันวาคม 2562 - 13:32 น.
ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง,เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค
Shares :
เปิดอ่าน 583 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค

 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ คงเหลือจํานวน 8 คน นั้น

 

 

 

              บัดนี้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นางสาวภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายศยุน ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)

              นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

              ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์คงเหลือ จํานวน 6 คน ได้แก่

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

 

              1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค

              2. พลโท อัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้าพรรค

              3. นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค

              4. นายจํารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรค

              5. นางสาวชุติมา โชคอารีย์ เหรัญญิกพรรค

              6. นายอธิวัฒน์ บุญชาติ รองโฆษกพรรค

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

              พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา

              นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

 

 

 

 

 

              ขณะที่ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาภิวัฒน์

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาธิปไตยใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทางเลือกใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสุจริตชน (ชื่อเดิมพรรคพลังไทสร้างชาติ)

 

 

 

 

 

 

อ่านฉบับเต็ม - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/093/T_0084.PDF

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ