เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 

 

 

           โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         

 

            ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2563 เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก

 

          ขณะที่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะพบน้อยกว่าช่วงอื่น ๆ  โดยเทศกาลปีใหม่ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 463 คน ร้อยละ 43.66 มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องบูรณาการการทำงาน เน้นการบังคับใช้กฎหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดระดับความเสี่ยงของพื้นที่  เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล

 

 

คุมเข้ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งวงดื่มในหมู่บ้าน

         โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้จัดกิจกรรมปีใหม่ทุกรายให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จัดทำแผนป้องกันการ ทะเลาะ วิวาท หรือการบาดเจ็บจากการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานประกอบการขออนุญาตทุกครั้ง รวมทั้งให้ส่วนราชการจัดงานเลี้ยงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี    อย่าตกเป็นเครื่องมือการตลาด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

        

 

 

           สำหรับมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือด่านชุมชน จัดทีมเชิงรุกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดเต็มตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

คุมเข้ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งวงดื่มในหมู่บ้าน

           และขอความร่วมมือกรมคุมประพฤติให้คัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับและศาลถูกสั่งคุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการบำบัดที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง กรณีพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและสงสัยว่าดื่มสุรา ให้ส่งเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด หรือเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกราย รวมทั้งสอบถามถึงสถานที่ที่จำหน่ายและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย

 

          ทั้งนี้ พื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ ผับ บาร์  ร้านค้า ลานเบียร์ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เวทีคอนเสิร์ต งานมหกรรมต่างๆ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองบ้านหรือครัวเรือนที่ตั้งวงดื่มในหมู่บ้าน