7 ธ.ค.2562-กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำหนังสือที่ระลึก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

 

 

วธ.จัดทำหนังสือที่ระลึก พล.อ.เปรม

 

 

               นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำหนังสือที่ระลึก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นเกียรติประวัติ และเผยแพร่เกียรติคุณ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

 

               ในฐานะที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุรุษ 5 แผ่นดิน นายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐบุรุษ 2 รัชกาล เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาติ บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างของความรักชาติ รักแผ่นดิน การประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

               รมว.วธ. กล่าวว่า สำหรับหนังสือที่ระลึก "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" มีเนื้อหาประกอบด้วย ภูมิหลัง ชีวประวัติและการศึกษา เส้นทางแห่งเกียรติยศ อาทิ การรับราชการทหาร การก้าวสู่ตำแหน่ง "นายกรัฐมนตรี" กว่าจะมาเป็น "รัฐบุรุษ" และ "ประธานองคมนตรี"

 

 

               รวมทั้งเกียรติยศอันสูงสุดและเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งรวบรวมผลงานโดดเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน อาทิ การให้ทุนการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะ 2. ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชุดพระราชทาน ภาษาไทย และวันศิลปินแห่งชาติ 3. ด้านดนตรี 4. ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินนโยบายลดค่าเงินบาทและปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ5. ด้านการต่างประเทศ

 

 

               นอกจากนี้ ยังรวบรวมอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงาน ประชาชน รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษกว่า 59 เรื่อง ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้บรรยายในโอกาสต่างๆ รวมถึง เพลง "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขับร้อง มีเนื้อหาซาบซึ้ง ประทับใจ ทำให้เกิดความรู้สึก รักชาติ รักแผ่นดิน ส่งผลให้คนไทยตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์อย่างมั่นคง เกิดความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ

 

 

               ทั้งนี้ วธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ จำนวน 5,000 เล่ม โดยได้จัดทำ "บัตรรับหนังสือ" มอบแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

 

 

             ผู้ที่ได้รับบัตรสามารถนำมารับหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 14 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ จะแจกจ่ายแก่ห้องสมุดสถานศึกษา และส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง