กทพ. ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4

 

               เวลา 15.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4

 

กทพ.- ช.การช่าง ลงนามสัญญา 4 ด่วนพระราม 3 ดาวคะนอง

 

               โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ. และนางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุม 2301 สำนักงาน กทพ. จตุจักร 

 

               ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ กล่าวว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการทางพิเศษที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

               ซึ่งเป็นโครงข่ายทางพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน 

 

 

               โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 

กทพ.- ช.การช่าง ลงนามสัญญา 4 ด่วนพระราม 3 ดาวคะนอง

 

               "งานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายนี้ แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา คือ สัญญา 1 ถึง 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บ ค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร

 

               สัญญาที่ 4 ที่มีพิธีลงนามในวันนี้เป็นงานก่อสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร และงานก่อสร้างทางพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร 

 

 

               โครงการฯ เริ่มต้นตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนบุรี) ผ่านถนนพระรามที่ 3 สิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ มีระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคานานาชาติ ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 

กทพ.- ช.การช่าง ลงนามสัญญา 4 ด่วนพระราม 3 ดาวคะนอง

 

               โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,636,192,131.80 บาท (หกพันหกร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาดำเนินการ 1,170 วัน" ดร.สุชาติฯ กล่าวในท้ายที่สุด