นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการ การจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การศาสนาและเครือข่ายจัด "กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒"

               อ่านข่าว : ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

 

          โดยเชิญชวนผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

 

          โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

วธ.ชู 5 กิจกรรมน้อมรำลึกวันพ่อ

                                    นายอิทธิพล คุณปลื้ม

         รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ ๑.ตั้งคณะทำงาน ประชุมแผนงานขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ วางแผนจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม โดยให้คำนึงถึงความสมพระเกียรติ ถูกต้อง และเหมาะสม ๒.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลของศาสนาต่าง ๆ ณ วัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

 

         ๓.เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัด ศาสนสถาน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

 

          ๔. จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕. เชิญชวนหน่วยงาน/เครือข่าย บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร