5 ธันวาคม 2562 ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 

 

 

โดยหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มธบ.จัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะความปลอดภัยในการขนส่งโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการความปลอดภัยในงานขนส่งโลจิสติกส์ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน”

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต เนื่องจากนักศึกษาที่จบหลักสูตรออกไปแล้วทำงานด้านขนส่งจำนวนมาก โดยการอบรมครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนหนังสือ “ทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน” จำนวน 80 เล่มเพื่อในประกอบการอบรม จากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

 

 

ติวเข้มความปลอดภัยโลจิสติกส์นักศึกษาก่อนออกตลาดแรงงาน

 

 

โดยเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ในการสร้างระบบคิด เข้าใจถึงสาเหตุของอุบัติเหตุ สร้าง attitude และ mindset เรื่องความปลอดภัยเพื่อให้สามารถช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี โดยนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบต้นตอของอุบัติเหตุ รับรู้ขีดจำกัดของคน เรียนรู้กลยุทธ์ในการตัดสินให้รอดจากอุบัติเหตุ กระตุ้นให้เกิด mindset ในเรื่องความปลอดภัย และมี attitude ในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้ มี นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง และพันตำรวจโท สุขสันต์ แสนสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร

 

นายสุชาติ ตุ้มวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ได้รับทราบโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับสถานศึกษา ผ่านทางสน.ประชาชื่น ซึ่งปูนซีเมนต์ไทยยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือทักษะคิดฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน เพื่อใช้ในการอบรม เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและตรงกับแนวทางของบริษัท ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด 

 

ติวเข้มความปลอดภัยโลจิสติกส์นักศึกษาก่อนออกตลาดแรงงาน

 

 

โดยทางบริษัทได้ตั้งกฎพิทักษ์ชีวิต 9 ข้อ ให้พนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เอสซีจี ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย 4 ใน 9 กฎพิทักษ์ชีวิตจะเป็นเรื่องการขับขี่รถยนต์ คือโทรไม่ขับ ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง สวมหมวกนิรภัย มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย ลดและป้องกันการสูญเสีย

 

ทั้งนี้เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอให้รับรู้ถึงการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดได้กับทุกคนไม่เกี่ยวกับกับเพศ วัย ความรู้ อาชีพ ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากหลายปัจจัย ยานพาหนะ คน สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องคนส่วนมากมาจากการตัดสินใจทำในสิ่งที่เกินขีดจำกัดของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคือการตระหนักรู้ในทุกสถานการณ์ และไม่ฝืนขีดจำกัดของร่างกาย ต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินจึงนำไปสู่ความปลอดภัย

 

 

ติวเข้มความปลอดภัยโลจิสติกส์นักศึกษาก่อนออกตลาดแรงงาน

 

 

จากข้อมูลรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก ปี พ.ศ.2561 (Global Status Report on Road Safety 2018 ) ขององค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีผู้เสียชีวิต 32.7 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน นับเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในสุดทวีปเอเชีย โดยองค์การอนามัยโลกยังได้แถลงการณ์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางท้องถนนของไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยประเทศไทยเคยมีอัตราการสูญเสียมากเป็นอันดับสองของโลกในปี พ.ศ. 2557

 

 

ติวเข้มความปลอดภัยโลจิสติกส์นักศึกษาก่อนออกตลาดแรงงาน