5 ธันวาคม 2562 กคช. - กฟผ. MOU โครงการบ้านเบอร์ 5 ระยะที่ 2 ดันโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติต้นแบบประหยัดพลังงานทุกมิติ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน  

 

สุดยอดบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงานทุกมิติ 

 

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ระยะที่ 2 ใน ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กคช. และ กฟผ. ที่ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของ กคช. ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

รวมทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการออกแบบที่อยู่อาศัย และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับประเทศ นอกจากนี้ กคช. และ กฟผ. ยังมีแผนงานร่วมกันในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย

 

 

สุดยอดบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงานทุกมิติ 

 

 

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 - 2562 ที่ผ่านมากคช. ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย บ้านเบอร์ 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของ กฟผ. จำนวน 14 โครงการ รวม 3,411 หน่วย และในอนาคต กคช. มีแนวทางการดำเนินการและสนับสนุนโครงการบ้านเบอร์ 5 ดังนี้ 1. พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุการก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

สุดยอดบ้านเบอร์ 5 ประหยัดพลังงานทุกมิติ 

 

 

2. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการของ กคช. 3. ก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานบ้านเบอร์ 5 อย่างต่อเนื่อง และ 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดตลาดการผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่แก่ผู้แทนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประสิทธิภาพพลังงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ. ) จำนวน 6 โครงการ ทั้งนี้ได้แก่ โครงการบ้านเคหะกตัญญู (คลองหลวง 1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (บางพลี) ทาวน์โฮม 3 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสกลนคร (สว่างแดนดิน) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดนครนายก (พรหมณี) และ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว)