กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์

 

               วันที่ 3 ธ.ค. 2562 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่

 

               เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้คุณภาพ รวมถึงเป็นการคุ้มครองประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ได้รับกระเช้าของขวัญที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับราคา ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

 

กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์

 

               รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

 

               จึงร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานครได้เน้นการรณรงค์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

 

 

               ขณะนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 32 ราย

 

กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์

 

               สำหรับกระเช้าของขวัญแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1. กระเช้าอาหารบรรจุภัณฑ์ 2. กระเช้าผักผลไม้ 3. กระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 4. กระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. กระเช้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าขนมไทย 

 

               โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ดังนี้ การวางจำหน่ายกระเช้าแต่ละประเภท ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าฯ ทุกประเภท และในการแสดงฉลากกระเช้าฯ ต้องเป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน

 

กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์

 

               แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้าฯ หากฝ่าผืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

 

               ทั้งนี้ อาหารบรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากอาหารที่ถูกต้องมี อย. รับรอง มีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พ.ค. 2562 เพื่อให้ผู้บริโภคมีระยะเวลาในการบริโภคสินค้าในกระเช้า และแสดงข้อความว่า “หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือ คืนได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563”

 

กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์

 

               ส่วนกระเช้าผักผลไม้ ตั้งรอจำหน่ายไม่เกิน 3 วันเนื่องจากเสียง่าย และกระเช้าสินค้า “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” แสดงวันเดือนปีที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าบนฉลาก ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า

 

               อย่างไรก็ตาม กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าฯ มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30 (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2561 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 11,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

               โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 ถึงเดือน ก.พ. 2563 เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้เลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ซึ่งประชาชนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ก่อนการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญทั้ง 5 ประเภท โดยการสแกน QR code ด้านล่างนี้

 

กทม.ตรวจห้างดังขายกระเช้าปีใหม่ เข้มหมดอายุ ไร้แอลกอฮอล์