royal coronation
25 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

129หน่วยงานสธ.รับรางวัลกำกับดูแลองค์กรที่ดีปี62

1 ธันวาคม 2562 - 18:20 น.
นพณรงค์ สายวงศ์,กระทรวงสาธารณสุข,129 หน่วยงานสธ
Shares :
เปิดอ่าน 181 ครั้ง

129 หน่วยงานสังกัด สป.สธ. คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระบุ มีธรรมาภิบาล ประชาชนสุขภาพดี จนท.มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

          นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

         อ่านข่าว : อย. สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยสุขภาพดี

 

         เพราะมีการใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้รับบริการ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในปีงบประมาณ2562 มีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี 129 แห่ง

 

 

           แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม 28 แห่ง ระดับดีเด่น18 แห่ง ระดับดีมาก 34 แห่ง และระดับดี 49 แห่งจากการดำเนินงาน10 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ

 

 

         ในปีงบประมาณ 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดนโยบายจากการนำค่านิยมMOPH หลักธรรมาภิบาล สถานการณ์ในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา


   

 

 

     

        “ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อร่วมกันดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของเราเอง ให้ปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลตามเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” นายแพทย์ณรงค์กล่าว

 

 

                               นพ.ณรงค์ สายวงศ์

       สำหรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี4ด้าน คือ1.นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะ ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อาทิ คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

         2.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะรอคอย เป็นมิตรกับผู้รับบริการและประชาชน3.นโยบายด้านองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุค4.0และ4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เน้นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพตนเอง และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ