นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอ “แนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มรายการบริการใหม่ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนและเหตุสมควรอื่น กรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของประชาชนที่เข้ารับบริการนอกเวลาราชการ

         ทั้งนี้เนื่องจาก สปสช.ได้มองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินที่มีทั้งกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติและผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว และกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนแต่ในมิติของชาวบ้านจะรู้สึกเป็นความฉุกเฉินที่ต้องได้รับบริการโดยเร็วเช่นกัน ส่งผลให้ที่ผ่านมาเกิดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนและวิกฤต ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ สปสช.จึงได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหา

      เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้นำร่องห้องฉุกเฉินคุณภาพในโรงพยาบาล 21 แห่ง และจะดำเนินการให้ครบ 34 แห่งภายในปี 2563 ซึ่งจะมีการแยกห้องบริการให้ชัดเจน คือ ห้องฉุกเฉินคุณภาพที่ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเร่งด่วน ภายในห้องนี้จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันเพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเร่งด่วนได้อย่างเต็มที่ และห้องฉุกเฉินไม่เร่งด่วนที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงและเหตุสมควรอื่นกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของประชาชน

     "ผลที่เกิดขึ้นนอกจากทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับบริการที่ดีและมีมาตรฐานแล้ว ยังช่วยลดความเห็นที่ไม่ตรงกันที่นำมาสู่การเผชิญหน้า ทั้งทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการมากขึ้น ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นได้" นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

      ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนและเหตุสมควรอื่นกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของประชาชนที่เข้ารับบริการช่วงนอกเวลาราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บอร์ด สปสช.ยังได้ขยายการชดเชยค่าบริการให้ครอบคลุมส่วนนี้ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ในอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 150 บาทต่อครั้ง โดยปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะมีจำนวนการรับบริการ 1.05 ล้านครั้ง เป็นงบประมาณไม่เกิน 157.50 ล้านบาท เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา

เริ่มวันนี้ปฏิรูปห้องฉุกเฉิน เน้นผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี

        “สปสช.ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐาน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนและเหตุสมควรอื่นนอกเวลาราชการ โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแลในส่วนพัฒนาอาคารสถานที่และการเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 151.5 ล้านบาท ขณะที่ สพฉ.จะดำเนินการในส่วนค่าตอบแทนบุคลากร ทั้งแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน งบประมาณ 492.74 ล้านบาท การดำเนินการเมื่อครบทั้ง 3 ส่วนแล้ว เชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์บริการในห้องฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยนอกเวลาดีขึ้น” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวและว่า ทั้งนี้การจ่ายชดเชยค่าบริการในรายการใหม่นี้ ขอให้เป็นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับบริการนอกเวลาราชการเท่านั้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่การบริการของโรงพยาบาลมีข้อจำกัดในด้านจำนวนบุคลากร และการบริการตรวจวินิจฉัยต่างๆ ซึ่งต่างจากการบริการในช่วงเวลาปกติ

     นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า สำหรับญาติที่มาดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น ขณะนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งได้จัดระบบมาตรฐานแล้ว โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่หน้าห้องฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง เพื่อให้ญาติผู้ป่วยรับทราบว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างไรบ้าง