นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน บวร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

        ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดไชยชุมพลชนะสงครามซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ ที่มีการนำหลักการบวร บ้าน วัด โรงเรียน มาขับเคลื่อนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ความรู้ และข่าวสารต่างๆของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชน

 

วธ.เล็งเฟ้น 'จว.- ชุมชนคุณธรรม' พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 

วธ.เล็งเฟ้น 'จว.- ชุมชนคุณธรรม' พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 

วธ.เล็งเฟ้น 'จว.- ชุมชนคุณธรรม' พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 

         อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ไปสู่ประชาชนได้ถูกต้องอย่างทั่วถึง โดยทุกกระทรวงมีมติร่วมกันที่จะร่วมคิด ร่วมบูรณาการทำงานและไม่ทำเพียงลำพัง

 

       ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดการรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆของคนในชุมชนจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจะสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป

 

        ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อ ครม. รับทราบการทำงานทุกกระทรวงร่วมบูรณาการภารกิจผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร แล้ว วธ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานจะมีการประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อาทิ แผนปฏิบัติการใหญ่เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติแจ้งวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

        

 

        "ที่สำคัญจะมีการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง คัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนทั้งในด้านศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนพร้อม เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

 

วธ.เล็งเฟ้น 'จว.- ชุมชนคุณธรรม' พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 

         ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯนั้น จะต้องเน้นให้บทบาท บวร ตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีทุนวัฒนธรรม มีสินค้าวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ที่สำคัญเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและศูนย์กลางการทำงานพื้นที่ของแต่ละกระทรวง

 

วธ.เล็งเฟ้น 'จว.- ชุมชนคุณธรรม' พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 

         "ที่สำคัญคำว่า บวร ต้องสลายความอคติแต่ละบุคคลออกแล้วร่วมมือทำงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนตัวเอง ให้ตัวแทนของคำว่า บ้าน ผู้นำชุมชนผู้นำทางศาสนา ผู้บริหารจากสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนคุณธรรมฯ ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งเป็นผู้นำบวร บ้าน วัด โรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับและนำชาวบ้านทำงานในชุมชน ที่สำคัญเป็นตัวแทนนำข่าวสารที่มีประโยชน์เผยแพร่ต่อชุมชน หรือแจ้งข่าวสารของชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางได้ด้วย ” ปลัด วธ. กล่าว