วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

         มาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา” (Cannabis Extraction Technologies)เพื่อรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสกัดกัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

 

        นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

 

สธ.เพิ่มทางเลือกผู้ป่วย

       โดยได้จัดระบบบริหารจัดการ การแก้ไขข้อกฎหมาย ให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นยากัญชา ตั้งเป้านำเข้าบัญชียาหลักและระบบหลักประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม
 

        และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชศาสตร์กัญชา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย์ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติ