เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

 

 

             ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยสมาชิกภาพสมาชิกวุฒิสภาของ นายชยุต สืบตระกูล
สิ้นสุดลง เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจัตุรงค์ เสริมสุข เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

             ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

             พรเพชร วิชิตชลชัย

             ประธานวุฒิสภา

 

 

 

โปรดเกล้าฯ จัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา