วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้วิจารณ์การปูกระเบื้องทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) บนทางเท้าถนนพญาไทที่ปรับปรุงใหม่  

 

               โดยระบุ Braille Block มี 2 ลักษณะ คือ 1) Guiding Block เป็นแถบนูนยาว เพื่อนำทางให้เดิน 2) Warning Block เป็นปุ่มนูน เพื่อบอกให้หยุดเพื่อระวัง

 

 

               แต่ในบริเวณดังกล่าวปูกระเบื้องนำทางกับกระเบื้องเตือนสลับเลี้ยวไปมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้พิการทางสายตาที่ใช้ทางเดินนี้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าแก่เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและตรวจรับงาน รวมทั้งให้ผู้พิการทางสายตาทดลองใช้งานจริง ก่อนตรวจรับงาน นั้น 

 

               สำนักการโยธา ได้ปูกระเบื้องทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) บนทางเท้าถนนพญาไท บริเวณทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า โดยใช้กระเบื้องเตือนให้หยุดระวัง (กระเบื้องเป็นปุ่ม) ปูทำทางเพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการสำหรับใช้ทางดังกล่าวเดินขึ้นสถานีรถไฟฟ้า 

 

               สำหรับกรณีการปูกระเบื้องนำทางฯ สลับกับกระเบื้องเตือนบริเวณป้ายรถเมล์ เนื่องจากความกว้างของทางเท้าค่อนข้างมีระยะพื้นที่จำกัดและมีบ่อพักสาธารณูปโภคต่างๆ จึงต้องปูกระเบื้องหลบบริเวณจุดที่มีบ่อพักดังกล่าว ตามข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 

 

 

               อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธา ได้กำชับและเข้มงวดกับบริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานก่อสร้างบนทางเท้า พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาที่ทำงานก่อสร้างบนทางเท้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

               รวมถึงให้ความรู้กับคนงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับงาน ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำการออกแบบบาทวิถีและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เกี่ยวกับการปูกระเบื้องทางเดินฯ อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนและผู้พิการทางสายตาได้รับความสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนทางเท้า