ปปง.อนุมัติตรวจสอบเส้นทางเงิน 4 วงแชร์ลูกโซ่ "แม่มณี-Forex 3D-ไนซ์รีวิว รับจ้างกดไลค์-น้าหลุยส์ร่างทรง" พร้อมอายัดทรัพย์เพิ่ม 44 ล้าน แชร์ครอสสัมมนา ส่วนคดีทุจริตข้าวจีทูจี ตามล่าทรัพย์ กลุ่มเสี่ยเปี๋ยง" ยึดเพิ่มอีกเกือบ 3 ล้าน เตือนใครยักย้ายถ่ายเททรัพย์โดนโทษหนัก

 

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - 18 พ.ย. 2562 พล.ต.ตฦปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการปปง. เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวน 4 คดี ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน ดังนี้

 

          1. คดี น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก หรือ "คดีแชร์แม่มณี" มีพฤติการณ์หลอกลวงชักชวนประชาชนโดยทั่วไปผ่านทางเฟซบุ๊กให้ร่วมออมเงิน โดยกล่าวอ้างผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ลงทุนสูง ร้อยละ 1,116 – 3,040.45 ต่อปี จนมีผู้หลงเชื่อและเข้าร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อจูงใจให้มีการลงทุนใหม่ในครั้งต่อไป แต่ต่อมาไม่สามารถคืนทั้งต้นเงินลงทุนและผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้ตามกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายมากกว่า 4,200 ราย มูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,200 ล้านบาท

 

          2. คดี นายอภิรักษ์ โกฏธิ กับพวก หรือ "คดีแชร์ FOREX 3D" โดยนายอภิรักษ์กับพวก ใช้เว็บไซต์ www.Forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 อีกทั้งยังมีการชักชวนผ่านระบบแนะนำสมาชิก หากสมาชิกรายใดสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1-5 ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน เบื้องต้นมีผู้เสียหายกว่า 7,000 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาท

 

          3. คดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก หรือ "คดีแชร์ NICE REVIEW" ซึ่ง มีพฤติการณ์เปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน มีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทว่าจะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูง เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหา ต่อมาผู้ต้องหาได้ปิดบริษัทหลบหนีไป คาดว่ามีผู้เสียหายจำนวนหลายหมื่นคน และมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท


          4. คดี นางพันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ กับพวก หรือ "คดีแชร์ น้าหลุยร่างทรง" ชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนเป็นสมาชิกของสมาคมพัฒนาผู้มีรายได้น้อย กองทุนเกตุกัญญาฟาร์ม และกองทุนน้าหลุยส์ โดยจัดให้มีการประชุม และพูดชักจูงใจผู้เข้าร่วมประชุมให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยบอกว่าจะนำเงินไปลงทุนสร้างสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ซื้อเครื่องจักรเพื่อการเกษตร และช่วยเหลือผู้ที่ไร้โอกาสทางสังคม โดยอ้างว่าสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง รวมทั้งมีการนำภาพหญิงชราแต่งกายคล้ายนักบวชมากล่าวอ้างว่าเป็น น้าหลุยส์ หรือหม่อมหลุยส์ หรือพ.ท.พันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ ซึ่งทำงานในวัง และจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนจน และยังกล่าวอ้างว่าเงินที่นำไปลงทุน จะเอาไปเสียภาษีเพื่อนำเงินในวังออกมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกกองทุนน้าหลุยส์ นอกจากนี้เงินที่ได้รับจากสมาชิกทางสมาคมจะนำไปช่วยในงานพระราชพิธีของในหลวง ทำให้มีประชาชนหลงเชื่อเข้าร่วมรับฟังและร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก

 

          ทั้งนี้ ปปง.ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ทราบว่า ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ (1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ (2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมยังได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมในคดีแชร์ครอสสัมมนา บริษัท เดอะซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัท อินโนวิชั่นโฮลดิ้ง จำกัด กับพวก จำนวน  2 รายการ มูลค่าประมาณ 44,000,000 บาท และมีมติให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใน รายคดีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก กรณีบริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 331 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 2,365,715 บาท และกรณีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จำนวน 58 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 570,000 บาท