วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี - 11 พ.ย. 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงิน 1,237,480 บาท มอบเงินช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 90,000 บาท มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร : อบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 100 ราย มอบชุดสื่อความรู้ด้านกฎหมายและอุปกรณ์กีฬาต่อต้านยาเสพติดแก่โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 12 โรงเรียน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และโทษภัยของยาเสพติด การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การรับฟังปัญหาความเดือดร้อน รับเรื่องราวร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี 

 

สมศักดิ์ ลงพื้นที่ราชบุรี ลุยเปิดศูนย์ยธ.สร้างสุข

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำบนรากฐานของเท่าเทียมกัน กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุน และเดินหน้าดำเนินการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

 

สมศักดิ์ ลงพื้นที่ราชบุรี ลุยเปิดศูนย์ยธ.สร้างสุข

 

         โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคงให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชน หรือเหยื่ออาชญากรรมให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ภายใน 24 ชั่วโมง และลงพื้นที่สร้างสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกชนชั้นทั่วทุกภูมิภาค ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อทางอาชญากรรม ทั้งที่ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 

สมศักดิ์ ลงพื้นที่ราชบุรี ลุยเปิดศูนย์ยธ.สร้างสุข

 

          ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 62 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรีประชาชนขอใช้บริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข จำนวน 1,411 คน ขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน 249 คน ขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 716 คน แจ้งเบาะแสและร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ จำนวน 88 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเองโดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน รวม 358 แห่งจากทั่วประเทศทั้งหมด 7,783 แห่ง

 

สมศักดิ์ ลงพื้นที่ราชบุรี ลุยเปิดศูนย์ยธ.สร้างสุข