นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ กล่าวถึงความคืบหน้าของนโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ว่า พรรคภูมิใจไทยรักษาคำสัญญากับประชาชนในนโยบายนี้ และเดินหน้าเรื่องดังกล่าว ด้วยการยื่นร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับให้สภาฯ พิจารณา ได้แก่

 

          1.ร่างพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) และ 2.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ซึ่งหากทั้ง 2 ร่างผ่านการพิจารณา และได้ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

 

          ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ร่างได้ยื่นต่อสภาฯก่อนปิดสมัยประชุมครั้งที่แล้ว และหวังว่าจะได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมและได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าประธานสภาฯ จะบรรจุเมื่อและสภาฯจะพิจารณาเมื่อใด นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงิน ประธานสภาฯก็ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย อาจถูกตีความว่าเกี่ยวด้วยการเงิน จึงอาจต้องใช้เวลา

 

          "พรรคภูมิใจไทย กำลังทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ โดยใช้ช่องทางสภา อันเป็นไปตามวิถีทางการเมืองแบบนานาอารยะประเทศ จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของ ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับวิงวอนไปถึงเพื่อน ส.ส.ในสภา รวมไปถึงผู้มีอำนาจให้ช่วยกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้ผ่าน เพื่อให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจ และยาสามัญประจำบ้านของคนไทยทุกคน"