ข่าว

กทม.เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เริ่มแล้ว...กทม.เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 

 

26 ตุลาคม 2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 

 

รวมถึงผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.62 และเดือนม.ค.-ก.ย. 63

 

โดยขอให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย.64 (เกิดก่อนวันที่  2 ก.ย. 2504 )รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

 

กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานครไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือย้ายภูมิลำเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาอยู่กรุงเทพมหานคร ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพ.ย.ของปีนั้น

 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนก.ย.ของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนต.ค.ปีงบประมาณถัดไป

 

 

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนต.ค.-พ.ย.62 และเดือนม.ค.-ก.ย.63 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับงินเบี้ยยังชีพ

 

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสวัสดิการสังคม โทร. 0 2245 5166 โทรสาร 0 2245 5166)