23 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจําเลยทั้งสอง

 

 

ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจําเลยทั้งสอง


คดีหมายเลขแดงที่  ล. ๒๔๒๓/๒๕๖๑ ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

 

ประกาศคําสั่งศาลประนอมหนี้หนุ่มนามสกุลศรีสุวรรณ ก่อนล้มละลาย

 


ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า 

ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ  นายจํารูญ  ศุภกรรม  ที่ ๑  นายสรวุฒิ  ศรีสุวรรณ  ที่  ๒ จําเลย  ไว้เด็ดขาด  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓ บัดนี้  ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหน้ีก่อนล้มละลายของ  นายจํารูญ  ศุภกรรม  จําเลยที่  ๑  เลขประจําตัวประชาชน  ๓-๑๔๐๑-๐๐๓๓๘-๙๓-๗  เกิดวันที่ ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๑๑  มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่  ๒๐๖/๖๓  ซอยพหลโยธิน  ๔๕  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  และนายสรวุฒิ  ศรีสุวรรณ  จําเลยท่ี  ๒  เลขประจําตัวประชาชน  ๓-๑๐๐๒-๐๐๑๕๐-๔๐-๙  เกิดวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๐๗  มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่  ๕๗/๑  หมู่ที่  ๔  ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่วันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒     

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒