วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดราชบุรี เยี่ยมพิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่ง สถานประกอบการที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

               พลโท นันทเดช ได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรื่องของโอ่ง ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมชมการฝึกอาชีพ การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มสตรีตำบลเกาะพลับพลา ที่หมู่ 6 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำลังใจ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มฯ และการต่อยอด เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

              กลุ่มสตรีตำบลเกาะพลับพลา มีสมาชิกประมาณ 13 คน ปัจจุบันได้ฝึกอาชีพเพื่อนำความรู้ด้านการทำเครื่องปั้นดินเผาไปต่อยอด เมื่อมีความเข้มแข็ง ตั้งเป้าจะเพิ่มรูปแบบการผลิตให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

               โดยกลุ่มมีแนวคิดต่อยอดทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นของชำร่วยที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี เช่น ห่อหมกยกหม้อ เป็นต้น จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกประมาณ 4,000-5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีจะได้เข้ามาส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งและจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านต่อไป 

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

               “ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม การฝึกอบรมอาชีพ แล้วสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระ เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความรู้ ความสามารถ ดูแลลูกหลานได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

ฝึกอาชีพช่างปั้น สร้างรายได้ผู้สูงอายุ

 

               ทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และต้องพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด โดยขยายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุให้กับชุมชนอื่นต่อไป” พลโท นันทเดชฯ กล่าว