นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนารูปแบบการจัดบริการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สปสช.

 

        ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้

 

 

สธ.สร้าง อสม.ในเรือนจำ ช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

          "เตรียมจัดทำหลักสูตรอาสาสมัครในเรือนจำ คัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรม ดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ต้องขังเบื้องต้นได้ ตั้งเป้าหมายมี อสม.ในเรือนจำครอบคลุมทุกแห่ง คาดว่าหลักสูตรจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้"นพ.สุขุม กล่าว

 

   

 

สธ.สร้าง อสม.ในเรือนจำ ช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง                                   นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

 

      นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การตรวจคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิสในผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษปล่อยตัว ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทันฑสถาน ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังด้านโภชนาการ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการเด็ก สนับสนุนการรักษาเฉพาะทางร่วมกับโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเครือข่าย

 

 

สธ.สร้าง อสม.ในเรือนจำ ช่วยดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

 

        "และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลในจังหวัด บริหารจัดการครุภัณฑ์พระราชทานร่วมกับสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่าย และบูรณาการจัดบริการแพทย์จิตอาสาเพื่อให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำ" นพ.สุขุม กล่าว