ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

 

 

 

              ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

              ธนาคารแห่งประเทศไทย

              15 ตุลาคม 2562

 

 

4 - 5 พ.ย. ธนาคาร - สถาบันการเงิน เปิดปกติ

 

 

 

4 - 5 พ.ย. ธนาคาร - สถาบันการเงิน เปิดปกติ

 

 

 

4 - 5 พ.ย. ธนาคาร - สถาบันการเงิน เปิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง