รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               โครงการดังกล่าวเป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายอนุชิต มากนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วน คือ เทศบาลตำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลเมืองพัทลุงและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเขาชัยสนและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลแม่ขรีและชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลป่าบอนและชุมชนต่อเนื่อง

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการ “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” ตามแนวคลองท่าแนะ มีความยาว 3,960 เมตร

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               ประกอบด้วย การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมคลองท่าแนะ การปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็ก และประตูระบายน้ำคลองท่าแนะ ซึ่งถ้าหากแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 2.29 ตารางกิโลเมตร ประชาชนกว่า 5,982 คน (1,992 ครัวเรือน)

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               ทั้งนี้ โดยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงเป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถาน และสิ่งสาธารณะประโยชน์ของทางราชการชำรุดเสียหายเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้กระแสความแรงของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะทรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ำซากที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถาวร

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดทำ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง" ระยะทาง 400 เมตร และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง” ระยะทาง 120 เมตร (ต่อจากโครงการเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งอย่างถาวร ซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของคลองมะกอกใต้ให้คงสภาพเดิม อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับคลองมะกอกใต้

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               สำหรับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง มีสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วม คือ คลองท่าแนะมีขนาดเล็ก มีสิ่งกีดขวางในลำน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ส่งผลให้มีปัญหาน้ำไหลย้อนมาตามท่อระบายน้ำ และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาใน “โครงการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามคลองต่างๆ ลงสู่ทะเลน้อย รวมทั้งการเปิดทางเข้าออกอำนวยความสะดวกให้ชาวประมงและนักท่องเที่ยวที่มาชมนก และทะเลบัว

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาในทะเลน้อย สามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดให้ มีพื้นที่ดําเนินการรวมทั้งสิ้น 1,485 ไร่ ที่ระยะไม่เกิน 500 เมตรจากฝั่ง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน

 

มท.3 ตรวจงานสร้างเขื่อน ระบบระบายน้ำ ป้องน้ำท่วม

 

               ซึ่งเรือกําจัดผักตบชวาแบบสายพานลําเลียง จํานวน 1 ลํา สามารถกำจัดผักตบชวาได้สูงสุดวันละ 120 ตัน โดยในปี 2560 กําจัดผักตบชวาได้จํานวน 19,885 ตัน ปี 2561 จํานวน 25,760 ตัน และปี 2562 จํานวน 29,240 ตัน รวมทั้งหมดจํานวน 74,885 ตัน