1 ตุลาคม 2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เสนอ

 

 

ซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผนนี้มาเป็นระยะแล้ว เพียงแต่ไม่ได้แถลงข่าว และขณะนี้ยังอยู่ในระยะก่อนเกิดวิกฤต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องเตรียมความพร้อมที่รัฐบาลได้ถอดบทเรียนการแก้ปัญหามาจากปี 60 และ 61 โดยแผนดังกล่าวแบ่งเป็น 3 มาตรการ คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและช่วงวิกฤต) ซึ่งการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต จะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ ได้แก่ ระดับที่ 1. PM2.5 ไม่เกิน 50 มคก.ต่อลบ.ม. หน่วยงานดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ


ระดับที่ 2.PM2.5 ระหว่าง 51 - 75 มคก.ต่อลบ.ม. หน่วยงานดำเนินมาตรการเข้มข้นขึ้น ระดับที่ 3.PM2.5 ระหว่าง 76 - 100 มคก.ต่อลบ.ม.โดยผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกำเนิด และกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ และระดับที่ 4. PM2.5 เกิน 100 มคก.ต่อลบ.ม. เสนอให้ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอมาตรการให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ

 

2.การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด (ระยะสั้น ปี 2562-2564 และระยะยาว ปี 2565-2567) และ3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (ระยะสั้น ปี 2562-2564 และระยะยาว ปี 2565-2567)