เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2562  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 และ รุ่น 78 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักบริหารการทะเบียน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

โดย รมช.มหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอทั้งสองรุ่นตอนหนึ่งว่า ขอเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของนายอำเภอ ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวาง ทั้งที่เป็นงานนโยบายของรัฐบาล งานตามภารกิจของทุกส่วนราชการ และงานการบริหารจัดการพื้นที่ นายอำเภอจะต้องบูรณาการ ประสานงานและกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น นายอำเภอจึงต้องพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และเป็นนักบริหาร ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชนด้วย  

 

ทั้งนี้  หลังเสร็จจากพิธีฯ  รมช.มหาดไทยได้เยี่ยมชมระบบจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (เซิฟเวอร์) และได้ทดลองระบบการออกบัตรประชาชนที่ให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักทะเบียน กรมการปกครองด้วย