เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

 

 

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

              1. นายธวัช สุทธวงค์

              2. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์

              3. นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล

              4. นายวัชระ กรรณิการ์

              5. นายธนพร สมศรี

              6. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์

              7. นายฉลอง เรี่ยวแรง

              8. นายจำลอง ภูนวนทา

              9. นายสมศักดิ์ คุณเงิน

              10. จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร

              11. นายณัฐกานต์ ไชยรบ

              12. นายจักรวี วิสุทธิผล

              13. นายเรวัตร์ อินทพงษ์

              14. นายนรพล ตันติมนตรี

              15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันท์วัฒน์ สภานุรัตน์

              16. นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

              สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง