คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

ให้ข้าราชการในพระองค์ฯ พ้นจากตำแหน่งเดิม - ดำรงตำแหน่งใหม่

10 กันยายน 2562 - 21:25 น.
คมชัดลึก
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 4,219 ครั้ง

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ [พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม]


 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนพ้นจากตําแหน่งเดิม เนื่องจากบกพร่องในการกํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่

 

 

 

              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ข้อ 12 และข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 ประจํากรมมหาดเล็ก 904 โดยได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2562

              ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

- ประกาศราชกิจจาฯ ให้ ขรก. ตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

- ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

- โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ 871 นาย

- โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ