royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

สปสช.เสริมความเข้มแข็งหลักประกันสุขภาพไทย

วันที่ 7 กันยายน 2562 - 18:11 น.
สปสช,ประกันสุขภาพไทย,เวทีโลก,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 978 ครั้ง

สปสช.ลงนามกับสถาบันสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักประกันสุขภาพไทย สู่เวทีนานาชาติ

          

                   7 ก.ย.62-ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

             ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะร่วมทำงานกับ สปสช. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเจ้าของของภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพไทยโดยเป็นต้นแบบในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับนานาประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวาระสุขภาพโลกในการบรรลุหลักประกันถ้วนหน้าและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายในปี 2573

 

        

 

              นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จภายใต้งบประมาณจำกัด หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่นานาชาติ

 

 

                ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะเป็นหน่วยงานที่จะประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้โดยนำกรณีศึกษาของการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของของภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการสร้างความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยสู่สาธารณะทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ