royal coronation
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ยกระดับหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย

วันที่ 7 กันยายน 2562 - 14:03 น.
สถาบันพืชกัญชา,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 1,022 ครั้ง

เวที ร่างกม.กัญชา หนุนตั้งสถาบันพืชกัญชา-ยกระดับหมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทย เป็นหมอเก่งด้านกัญชา

 

 

                    ภท. - 7 กันยายน 2562 -  "ภท." จัดเวทีฟังร่างกม.กัญชาครั้งที่4 เสนอตั้งสถาบันพืชยาเสพติด - ปลดล็อคกัญชาเพื่อใช้ทางพาณิชย์ - ให้สิทธิ์1 บ้านปลูก6ต้น ตามนโยบาย ภท.  "รสนา-ปานเทพ" ท้วงเขียนบทบาทอย่าผูกขาดแทนรัฐ ห่วงมีปัญหาการตรวจสอบ จี้ปลดล็อคกดขี่หมอพื้นบ้าน-แพทย์แผนไทย แนะยกระดับเป็นหมอเก่งด้านกัญชา  จ่อเสนอสภาฯ​ก่อนปิดสมัยประชุมเดือนก.ย. นี้

                  พรรคภูมิใจไทย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญํติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีกัญญา ตามนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอช่วงหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความเห็น ทั้งนี้เวทีรับฟังความเห็นดังกล่าว จัดเป็นครั้งที่4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำเสนอร่างกฎหมาย ที่จัดทำไว้ 2 ฉบับเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ก่อนปิดสมียประชุมสภาฯ วันที่ 18 กันยายนนี้

 

 

 

          

 

                     ผู้สื่อข่าวรายงาว่าสำหรับร่างกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเตรียมเสนอ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) มีสาระสำคัญคือ มาตรา 4 ให้แก้ไขมาตรา 26/2 โดยเพิ่ม (4) คือ ปลดล็อคการผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5 คือ กัญชา, พืชกระท่อม, พืชฝิ่น, ทุกส่วนของพืชกัญชา, ทุกส่วนของพืชกระท่อม ในกรณีเพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และให้สิทธิบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยสามารถปลูกพื่อการบริโภคส่วนบุคคล, รักษาทางการแพทย์, ผลิต, จำหน่าย ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล และการบริหารของสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย และเสนอแก้ไข มาตรา26/5 ให้สิทธิสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถขอใบอนุญาตเป็นผุ้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5

 

 

                     และ 2.ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสถาบันพืชยาเสพติดฯ ที่มีนายกฯ​เป็นประธาน, และมีกรรมการ  26 คนอาทิ รองนายกฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเปิดให้บุคคลภายนอกที่มาจากกรรมการสภาสถาบัน, ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนผลิตยา สัดส่วน 6 คนร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้นให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย

                     ขณะที่หน้าที่ของคือศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาพืชยาเสพติ, ออกใบอนุญาตให้ประชาชน, รับซื้อพืชยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, เผยแพร่ สนับสนุน อบรม ศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนายาเสพติด ทั้งนี้ยังให้อำนาจสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ อาทิ จัดให้มีกองทุน, ทำความตกลงและทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพืชยาเสพติดกับองค์กร หรือหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือทรัพย์สิน สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้างเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 

 

                     ขณะที่เวทีรับฟังความเห็นถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วม อาทิ น.ส.รสนา โตสิตระกูล  อดีตส.ว.กทม. ให้ความเห็นว่าสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ตามร่างกฎหมายมีเนื้อหาที่ผูกขาด เพราะมีหน้าที่เป็นองค์กรที่กำกับดูแลแทนรัฐ ขณะเดียวกันตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขล่าสุด ปลดล็อคกัญชาให้ใช้เป็นยา และใช้ทางการแพทย์ แต่การควบคุมที่เข้มข้นทำให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน หรือรัฐวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถปลูกได้ หากไม่ทำสัญญากับรัฐ อย่างไรก็ตามในร่างกฎหมายที่สนับสนุนให้ทำวิจัย แต่แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านยังถูกผูดขาด คือ ไม่สามารถปลูกได้ ดังนั้นเพื่อให้ร่างกฎหมายบังคับใช้ได้จริง ควรเขียนบทบัญญัติว่าด้วยการผูกขาดโดยรัฐ 5 ปี และกำหนดให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ได้  นอกจากนั้นแล้วควรส่งเสริมเรื่องสิทธิบัตรยาที่ผลิตโดยหมอพื้นบ้าน และ แพทย์แผนไทย เพื่อให้ยาที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ยึดการใช้ยาเฉพาะยาที่จดสิทธิบัตรของต่างประเทศ นอกจากนั้นต้องยกระดับและพัฒนาหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ให้ทัดเทียมหมอแผนปัจจุบันด้วย

                     "การเสนอให้มีสถาบันพืชเสพติดฯ กำหนดว่าจะเป็นหน่วยงานเพื่อรับซื้อ ตามนโยบายที่กำหนดให้ปลูกในครอบครัว ไม่เกิน 6 ต้น จะผูกขาดการขายให้เฉพาะสถาบันฯ ส่วนแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านต้องซื้อกัญญาจากสถาบันเท่านั้นหรือไม่ ขณะที่เสรีของการปลูกโดยแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านจะดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ไม่ควรตั้งสถาบันฯ เพื่อให้ผูกขาดการรับซื้อหรือขายทั้งหมด ขณะที่โครงสร้างของสถาบันยังไม่ชัดเจน และอาจมีความกังวลเรื่องการตรวจสอบได้" น.ส.รสนา กล่าว

 

 

                     ขณะที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความเห็นด้วยว่าสถาบันพืชยาเสพติดฯ ถือเป็นองค์กรที่คล้ายกับองค์กรมหาชน แต่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายควบคุมเหมือนกับสถาบันว่าด้วยฝิ่นที่เป็นองค์กรควบคุมฝิ่นในอดีต อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายที่เตรียมเสนอ ควรบัญญัติเนื้อหาที่ว่าด้วยการส่งเสริมแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านด้วย เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีองค์ความรู้ 

                     "ขอให้ร่างกฎหมายปลดล็อคหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ทั้งการปลูกกัญชาเพื่อผลิตในสถานพยาบาลของตนเอง รวมถึงยกระดับหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยให้เป็นหมอพื้นบ้านด้านกัญชา หากทำแบบนี้เชื่อว่าประเทศไทยรอด และหากจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนควรยกเลิกการผูกขาด 5 ปี" นายปานเทพ กล่าว 

 

 

              ขณะที่นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวสนับสนุนให้มีสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย แต่ในมาตรการที่เกิดขึ้นควรพิจารณาถึงการให้ไลเซ่นเพื่อควบคุมและกำหนดมาตรฐาน เมื่อพบว่าการผลิตไม่ได้มาตรฐานสามารถใช้มาตรการยึดไลเซ่นได้ นอกจากนั้นอยากให้พิจารณาถึงการกำหนดราคากลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วย.

 

ภาคปชช.เสนอ รมว.สธ. ใช้อำนาจให้สิทธิแพทย์แผนไทยปลูกกัญชาทำยาได้ พร้อมนิรโทษกรรมคนทำผิด  เชื่อทำง่ายกว่าผลักดัน กฎหมายตั้งสถาบันพืชกัญชา - ค้านให้สิทธิทุกบ้านปลูกแบบเสรี แนะสร้างเงื่อนไข -เปิดทางหมอชาวบ้านปลูกได้ก่อน


                ในเวทีรับฟังความเห็น ของพรรคภูมิใจไทย เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ต่อ 2 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  คือ ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชเสพติดแห่งประเทศไทย, ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมยาเสพติดให้โทษ ( ฉบับที่... ) ในช่วงบ่าย ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน นักวิชาการจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความเห็นว่ามาตรการตามร่างกฎหมายแก้ไขยาเสพติดให้โทษ ว่าด้วยการปลดล็อคยาเสพติดประเภท5 ใช้เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ อาจมีความล่าช้าเพราะต้องออกกฎกระทรวงรองรับ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างมาตรการที่รวดเร็วและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คือ ใช้ช่องทางของกฎหมายให้คนที่ทำแบบผิดกฎหมาย ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านแบบมีส่วนร่วมและรวดเร็ว

               "ขึ้นตอนการขออนุญาต ที่เปรียบเหมือนต้นน้ำต้องทำให้รวดเร็วและสะดวก  เพื่อทำให้ขั้นตอนต่อไป คือ ช่วงกลางน้ำ และปลายน้ำทำได้รวดเร็วขึ้น แต่หากต้องการหาช่องว่างทางกฎหมายดำเนินการอย่างใด อาจมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นการทำให้รัฐวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบได้ง่าย อาจทำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องรอกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ต้องกระจายอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยผ่านการให้โยบายอย่างมีเอกภาพ"ภก.อนันต์ชัย กล่าว

                 ด้านพล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็นด้วยว่า แพทย์แผนไทยต้องปลูกกัญชา ตามภูมิปัญญาแพทย์ เห็นด้วยปลูก 6 ต้น แต่ไม่ใช่เป็นไปอย่างเสรี คือ ต้องมีเงื่อนไขว่าบุคคลใดสามารถปลูกได้บ้าง หากให้ทุกคนปลูกได้ จะไม่มีคนทำงานทั้งประเทศ รวมถึงสิทธิอนุญาตปลูกต้องให้เฉพาะปลูกสำหรับผู้ป่วย สำหรับสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา เช่น เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เป็นแม่บทของกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา

                ผู้สื่อข่าวรายงานในเวทีรับฟังความเห็น ส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการ ให้ความเห็นสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมแพทย์แผนไทย หรือ หมอชาวบ้าน เพื่อร่วมผลักดันร่างกฎหมาย ทั้งนี้นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เรียกร้องให้เกิดการมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย และหมอชาวบ้าน อย่างไรก็ตามตนมองว่าร่างกฎหมายฉบับของพรรคภูมิใจไทยอาจไม่ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ในยุครัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะมีประเด็นผลประโยชน์และความขัดแย้ง  ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือ ทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้ใกล้เคียงกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้  

               "ในระยะเร่งด่วนควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช้อำนาจมาตรา 26/5 ข้อ(7) อนุญาตให้สถาบันพยาบาลที่ผ่านการอบรม โดยเฉพาะแพทย์แผนไทย สามารถเพาะปลูกพืชปรุงยาเฉพาะคนไข้เฉพาะราย หากกลัวว่าติดบทเฉพาะกาลรัฐต้องทำเอง 5 ปี สามารถปลดล็อคให้สถานพยาบาลทำแทนรัฐได้ ภายใต้เงื่อนไขการลงทะเบียนขณะที่ปราชญ์ชาวบ้านผู้เข้าใจการใช้กัญชา กรมการแพทย์แผนไทยต้องพิจารณาและยกฐานะให้เป็นหมอพื้นบ้าน หรือแพทย์แผนไทย สาขาหมอพื้นบ้าน เพื่อให้ความรู้กับประชาชน รวมถึงออกกฎหมายนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา" นายปานเทพ กล่าว

             ทั้งนี้นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ความเห็นรับไว้พิจารณาและเดินหน้าปรับเนื้อหาก่อนนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป.

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended