หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า “ผังเมือง” พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่จะมีสีสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่นั้นๆ ด้วย

 

               อาทิ เขตสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย เขตสีเหลืองที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เขตสีแดงที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

 

               เขตสีม่วงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เขตสีน้้าเงินที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เขตสีเขียวที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

 

 

               เขตสีเขียวอ่อนที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตสีเขียวมะกอกที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา เขตสีน้้าตาลอ่อนที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เขตสีเทาอ่อนที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เป็นต้น

 

               นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ผังเมือง มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทหรือย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

 

 

               ขอยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้ามาช่วยกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสีต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาควบคู่กันไป การแบ่งสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงทำให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก

 

               เช่น บริเวณคูเมือง เป็นเขตสีน้ำตาลอ่อน ถือเป็น Zone ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง และวัดเชียงมั่น และเมื่อขยับออกมารอบนอกก็จะถูกล้อมรอบด้วย Zone สีแดง ถือเป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก พวกห้าง อาคารพาณิชย์จะส่งเสริมให้สร้างบริเวณนี้

 

 

               ถัดออกมาอีกก็เป็น Zone สีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาว เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย ถัดออกไปเรื่อยก็จะเป็น โซนสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก็จะมีหมู่บ้านรอบนอกต่างๆ เช่นชาวบ้าน ชาวพื้นเมือง ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

               และสีเขียวอ่อน เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้สึกถึงความสงบ ความร่มรื่นของธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผังมืองนั้นถือว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน