24 ส.ค.62-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานปฐกถาพิเศษ "นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน" และร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน "Proud to be NDA"
           โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร, , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์, พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษวิทยาศสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมปาฐกถา
       

 

            

 

      ด้าน ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่า ในวาระครบรอบการสถาปนา 53ปีของสถบัน บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ และโอกาสที่นักศึกษาเก่าของสถาบันจำนวนมากได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นิด้า และสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่า Proud to be NIDA เป็นกิจกรรมแรกของการสร้างและสานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า เพื่อรับฟังปาฐกถาจากประธานสภาผู้แทนรษฎร และรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่ของสถาบัน รวมถึงเพื่อส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์สถาบันให้แก่รัฐบาล
และทางสถาบันจะส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย ของคณาจารย์ต่อรัฐบาล 9 ด้าน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

 


              ขณะที่นายชวน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำชัดเจนในเรื่องรายได้ ไม่ใช่เพราะคนจนจนกว่าเดิมมาก แต่เป็นเพราะคนรวยรวยกว่าเดิมมาก แต่หากมองทุกประเทศจะพบว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่มีนโยบายแล้วคนจะรวยทั้งประเทศ แต่สิ่งที่จะทำให้คนเกิดความเท่าเทียมกันคือ การมีกฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติแบบเดียวกัน


             ส่วนเรื่องการศึกษา ต้องยอมรับว่าบ้านเรายังมีปัญหา ซึ่งหลายคนจบการศึกษา จากสถาบันที่ดี จบไปสามารถช่วยประเทศ ชาติแก้ไขปัญหาได้ แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำในขณะนี้ คือ สถาบันต้องสร้างคนดีด้วย ไม่ใช่เพียงแค่มีความรู้อย่างเดียว เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า ตัวเองมีหน้าที่อย่างไร เพราะทุกวันนี้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเมืองระดับท้องถิ่นยังคงมีการซื้อเสียงใช่หรือไม่ , หน่วยงานภาครัฐยังโกงกินงบประมาณราชการแผ่นดินหรือไม่ เหล่านี้ จึงต้องมาทบทวนว่าคนที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษา มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงหรือไม่ เพราะไม่อยากให้ผู้มีการศึกษาเป็นผู้ที่มาสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองดังนั้นสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และเป็นคนดีควบคู่กัน