ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ กำหนดชัด ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

 

          เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ (๓) และมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้”

ข้อ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

 

รายละเอียด ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามทวงหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน